Aanleiding

De maatschappelijke opgave voor deze dienst van de gemeente Den Haag is groot en de middelen om die opgave te realiseren, staan onder druk. De stad vraagt een ambtelijk apparaat dat zijn dienstverlening moderniseert en ont-bureaucratiseert. Die vraag heeft ook zijn impact op de organisatie en vraagt dat de financiële advisering meebeweegt om te zorgen dat zij haar maatschappelijke doelstellingen kan realiseren.

Aanpak

De aanpak bestaat naast de overall aansturing van het ontwikkelprogramma uit drie deelprojecten.

Resultaat

In een traject van tien maanden hebben de medewerkers zich ontwikkeld tot proactieve controllers die het management bijstaan met betrouwbare en relevantie sturingsinformatie.

Deelproject 1: Ontwikkeling Adviseurschap

De didactiek van het programma is afwisselend en interactief vormgegeven, met een nadruk op de praktijk en op oefenen. In samenwerking met de opdrachtgever worden klant specifieke casussen uitgewerkt. Bij het aanbieden van de kennis- en vaardigheidstrainingen wordt gebruik gemaakt van een kerndocent en een facilitator om de rode lijn in het programma te bewaken. Elke maand wordt er een module behandeld waarbij kennis en inzicht, competenties en vaardigheden, coaching en begeleiding elkaar afwisselen. Het ontwikkeltraject heeft een doorlooptijd van tien maanden.

Deelproject 2: Management Dashboard ontwikkelen en implementeren

Doelstelling is het versterken van de financiële sturing van de dienst. Het vormgeven aan de vernieuwing en voltooiing van de planning & control cyclus, zodanig dat de doeltreffendheid en doelmatigheid van de realisatie van de doelstellingen van begroting naar verantwoording inzichtelijk en bestuurbaar zijn. Het gaat hier om het samenspel tussen de lijn (management) en control.

Deelproject 3: Verbeteren Financieel Beheer

Doelstelling is het financieel beheer SZW-breed op orde brengen, zodanig dat er geen onvolkomenheid (volledig, juist en tijdig) door de Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD) wordt geconstateerd.