Aanleiding

Om redenen van kwaliteitsverhoging en doelmatigheid wil dit ministerie overgaan tot bundeling van de financiële administraties (BFA) en de inkooporganisatie van de onder zijn verantwoordelijkheid ressorterende diensten. Een aantal diensten hebben met elkaar gemeen dat zij vanwege hun taken, doorgaans op grond van wet- en regelgeving, een onafhankelijk status hebben, en een beheerrelatie hebben met het ministerie. Deze diensten stellen zich de vraag of zij wel of niet van aanvang mogen en/of moeten willen deelnemen aan de voorbereidingen voor de bundeling van de financiële administraties en inkooporganisaties.

Aanpak

Om de aan de doelstelling te kunnen voldoen worden de bovenstaande onderzoeksvragen vanuit vier verschillende perspectieven onderzocht, te weten:

  • Financieel economisch i.r.t. kwaliteit en doelmatigheid.
  • Juridisch i.r.t. de onafhankelijke positie van de desbetreffende diensten.
  • Cultureel i.r.t. de stakeholders gepercipieerde onafhankelijk.
  • Governance & Organisatie i.r.t. opzet en werking mogelijke samenwerkingsverbanden.

Resultaat

Een door de stuurgroep vastgestelde eindrapportage met analyse, conclusies en aanbevelingen per onderzoeksvraag, inclusief de ingebrachte expertise door Derksen & Drolsbach t.b.v. besprekingen met het kerndepartement.

Onderzoek ministeries