Aanleiding

Dit ministerie kent sinds april 2017 een nieuw sturingsmodel waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de eigenaar, opdrachtgever en uitvoerder. Binnen dit sturingsmodel bekleedt de directie Huisvesting en Facilities (DHF) de rol van de eigenaarsadviseur. Om een indruk te krijgen in de wijze waarop de strategische eigenaarsrol wordt ingevuld en DHF grip heeft op de uitvoerende diensten, is aan D&D  gevraagd om een evaluatie uit te voeren. De doelstelling van de evaluatie is: Vaststellen in welke mate DHF grip heeft op de strategische doelstellingen vanuit haar rol als eigenaarsadviseur, afgezet tegen de huidige opzet en werking.

Aanpak

Om vast te stellen of DHF grip heeft op de strategische doelstellingen kijken wij naar de opzet en werking van het managementcontrolsysteem van DHF. Een managementcontrolsysteem is enerzijds kaderstellend voor het gedrag van de organisatie en stimuleert anderzijds creativiteit en het nemen van initiatief. Onze visie is dat een managementcontrolsysteem uit vier verschillende systemen bestaat. Elk systeem draagt bij aan het realiseren van de strategie, echter ze versterken elkaar als alle vier in voldoende mate aanwezig zijn.

Resultaat

Op basis van de interviews, de beschikbare documenten en ons raamwerk is een rapportage opgesteld bestaande uit in ieder geval de volgende onderdelen:

  • Management samenvatting.
  • Verantwoording onderzoek.
  • Doorlichting over opzet en werking.
  • Conclusies en aanbevelingen.
Evaluatie inrichting control Ministerie